Biblioteca Ladina anda Malia da Cudan

Da n sada 30 de agost 2014  à la biblioteca si nuef inuem

A man dreta l cheder de anda Malia, scincá da si fi Tone a la biblioteca ai 30 de agost 2014

 

Te nosta biblioteca pòssen unì a liejer o a se mpresté ora libri ladins y libri spezifics nce te d'autra rujenedes che à da n fé cun la cultura ladina.

L ie nce mesun cumpré libri ladins o che à da n fé cun la Ladinia.

N ie śën tl lëur de cataloghisé duc i libri do n sistem nuef.

Te nosta biblioteca vëniel nce for inò metù a jì manifestazions cultureles.

Ladin Italiano Deutsch