Liber di ghesć   |   Links   |   Cuntat   |   E-Mail   |   Home    
Cunsei
 CUNSËI NUEF DLA U.L.G.

lità pra la assemblea generela ai 22/2/2013
dancà: Iacun Prugger,Sofia Stuflesser, Rudi Kostner, Milva Mussner (vize presidënta)

dovia:Vinzenz Peristi,Claudia Urthaler, Stefan Kasslatter (presidënt),Wolfgang Moroder, Raimund Großrubatscher (cassier)

Cunsёi 2013


Revisores di conc: Dr. Norbert Comploj y Janmatie Moroder


  

CUNSËI  DLA U.L.G.

Assemblea generela ai 12/12/2009
Wolfgang Moroder, Milva Mussner (Vize Presidënta), Raimund Großrubatscher (cassier), Stefan Kasslatter (Presidënt), Giulia Senoner, Vinzenz* Peristi y Rudi* Kostner  (*dal 2010)
 
 

CUMËMBRI DL CUNSËI DLA UNION DI LADINS DE GHERDËINA
DAL 1946

   
 
   

   

Presidënc dla U.L.G.
DAL 1945

   
Cav. Franz Prugger
dal 15.07.1946 al 07.08.1948
dal 03.07.1958 al 23.03.1961
Giuani Stuflesser de Petlin
dal 07.08.1948 al 01.03.1958
Josef (Pubi) Stuflesser de Petlin
dal 23.03.1961 al 18.03.1963
Cav. Heindl Moroder de Doss
dal 18.03.1963 al 26.02.1966
Stefan Demetz de Sulé
dal 26.03.1966 al 04.05.1967
Gilo Prugger dl Dorigo
dal 04.05.1967 al 22.03.1969
dal 09.05.1970 al 28.05.1972
dal 26.11.1976 al 25.05.1979
Bruno Moroder
dal 22.03.1969 al 09.05.1970
Vinzenz Peristi
dal 28.05.1972 al 26.11.1976
dal 01.04.1985 al 27.02.1986
Guido Insam "Paladina"
dal 25.05.1979 al 28.02.1985
Dut. Edgar Moroder
dal 01.03.1985 al 31.03.1985
Daniela Moroder
dal 26.03.1986 al 03.05.1995
Egon Vinatzer
dal 10.05.1995 al 08.07 2008
Manuela Piazza
dal 08.07.2008 al 25.11.2009
Stefan Kasslatter
dal 12.12.2009

 

   
   
   
   

Ladin Italiano Deutsch